Мамлекеттик башкаруу саясаты жана уюштуруу-инспектордук иш бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын мамлекеттик башкаруу саясаты жана уюштуруу-инспектордук иш бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын мамлекеттик башкаруу саясаты жана уюштуруу-инспектордук иш бөлүмү Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын мамлекеттик башкаруу, мамлекеттик кызмат жана кадр иши жагында бирдиктүү саясатты жүргүзүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу менен байланышкан уюштуруу маселелерин чечүү маселелери боюнча ишмердигин камсыз кылуучу Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

Бөлүм өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Президенттин жарлыктарын жана буйруктарын, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин буйруктарын, Президенттин Аппараты жөнүндө Жобону жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

Бөлүм өз ишин Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты жана комитеттери, министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор жана башка мамлекеттик органдар менен өз ара тыгыз аракетте жүргүзөт.

Бөлүмдүн милдеттери жана функциялары

Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) мамлекеттик башкаруунун сапатына мониторинг жүргүзүү жана баа берүү, ошондой эле мамлекеттик кызматты жана кадр ишин бүтүндөй өркүндөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин ишин камсыз кылуу;

2) жергиликтүү жамааттардын потенциалын күчөтүү жана жарандык коомдун институттарын өнүктүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин ишин камсыз кылуу:

3) республиканын региондорундагы социалдык-экономикалык абалды, коомдук-саясый кырдаалды иликтөө, жалпылоо жана кечиктирилгис чараларды кабыл алуу үчүн маалыматтарды Кыргыз Республикасынын Президентине өз убагында жеткирүү:

4) бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча мыйзамдарды, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын, буйруктарын жана тапшырмаларын, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын буйруктарын жана тапшырмаларын аткарууну камсыз кылуу.

Бөлүм алдыга коюлган милдеттерди чечүү үчүн төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) мамлекеттик башкаруунун сапатына мониторинг жүргүзүү жана баа берүүнү жүзөгө ашырат жана Кыргыз Республикасынын Президентине, Президенттин Аппаратынын Жетекчисине жана анын орун басарларына тийиштүү сунуштарды киргизет;

2) өлкөдө мамлекеттик башкаруу жана кадр саясатынын абалын, Президенттин Аппаратынын кызматчыларынын даярдык деңгээлин талдайт;

3) кызмат ордуна дайындоо жана кызмат ордунан бошотууда материалдарды тариздейт, мамлекет башчысы тарабынан дайындалган жана макулдашылган кызмат адамдарынын мамлекеттик кызмат өтөшү менен байланышкан башка маселелерди чечет, алардын өздүк иштерин алып барат;

4) Президенттин Аппаратынын кызматчыларын даярдоону жана кайра даярдоону уюштурат, алардын этикалык ченемдерди сакташы боюнча иш жүргүзөт;

5) жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөрүү жана аларды таркатуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууну камсыз кылат;

6) Кыргыз Республикасынын Президентинин учурдагы, анын ичинде бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча анын келечектеги жана учурдагы иш пландарын даярдоо боюнча ишмердигин уюштурат;

7) Кыргыз Республикасынын Президентинин региондорду кыдыруусу боюнча даярдоо иштерин жүргүзөт;

8) жергиликтүү жамааттардын ролун жана ишмердигин талдайт жана алардын потенциалын күчөтүү жана жарандык коом институттарын андан ары өнүктүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын Президентине тийиштүү сунуштарды киргизет;

9) республикалык жана жергиликтүү бюджеттен күтүлгөн министрликтердин, ведомстволордун, башка мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, уюмдар менен мекемелердин ишине коомдук контролдуктун абалын талдайт;

10) өлкөнүн региондорундагы иштин абалы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентин маалымат менен камсыз кылат;

11) өлкөнүн региондорундагы учурдагы коомдук-саясый кырдаал жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентин маалымат менен камсыз кылат;

12) Кыргыз Республикасынын Президентинин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын чечимдери менен тапшырмаларынын аткарылышынын сапатына контролдукту камсыз кылат;

13) Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы менен жетекчи курамдагы жана жооптуу кызматкерлерди даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу, анын ичинде жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө окутуу, стажировкадан өткөрүү маселелери боюнча өз ара аракеттенет;

14) Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Башкаруу академиясы менен өз ара аракеттенет;

15) мамлекеттик органдардагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы кадр ишинин тажрыйбаларын иликтейт, аларга иштиктүү жана усулдук жардам көрсөтөт.

Мамлекеттик жана аймактык башкаруу жана кадрдык иш бөлүмү жөнүндө Жободон

Бөлүмдүн байланыш телефону: 0 (312) 63 85 80

Басып чыгаруу